พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 1 guests online
Your IP: 54.166.24.112
 , 
Today: มี.ค. 03, 2015
Welcome to www.ic.moi.go.th
วิทยาลัยมหาดไทย ยินดีต้อนรับ...
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 14:49 น.
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับและผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองความต้องการของประชาชน  รวมทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
          ท่านสามารถดูข้อมูลการศึกษาอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 06:59 น.
 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ 2558
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:37 น.

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน

- โครงการศึกษาอบรม

กำหนดการพิธีเปิดการอบรม

- การปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาอบรม

- การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- การแต่งกายระหว่างศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

- กำหนดการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

- แผนที่วิทยาลัยมหาดไทย

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- รายชื่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

- ตารางการฝึกอบรม

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

- คำสั่งแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- แบบสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- กรอกข้อมูลแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์

- ต่าใช้จ่ายลงทะเบียนของหน่วยงานนอกสังกัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:56 น.
 
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรฯ นปส.62 - 63
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:40 น.

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด >> หนังสือแจ้งหน่วยงานนอกสังกัดสป.มท. >> หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสป.มท.

- กำหนดการ

- แบบตอบรับ

- รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมนปส.62

- รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมนปส.63

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 14:44 น.
 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 20
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:47 น.

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 20 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:55 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี"
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:27 น.
 
สัมมนาบุคลากรของสถาบันดำรงราชานุภาพ
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2014 เวลา 09:49 น.

โครงการสัมมนาบุคลากรของสถาบันดำรงราชานุภาพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2014 เวลา 09:56 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.63แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 11:04 น.

นปส.63แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับส่วนราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ สนามฟุตซอล BFC บางแสน ชลบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 14:39 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.63 ฟังบรรยายที่ นิด้า กทม.
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 10:56 น.

นปส.63 เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อ พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ และรัฐธรรมนูญกับการบริหารและพัฒนาประเทศ โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 14:08 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส. 63 ดูงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 10:50 น.

นปส.63 ศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 11:52 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 18
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2014 เวลา 11:09 น.

การฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี>>หนังสือแจ้งจังหวัด/หน่วยงาน>>รายชื่อ>>ตารางฝึกอบรม>>กำหนดการพิธีเปิด>>กำหนดการศึกษาดูงาน>>แบบตอบรับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:20 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นปส.63
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 12:21 น.

คณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 63 ได้ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ระหว่างวันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 28
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2014 เวลา 09:24 น.

 

เอกสารประกอบคำขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(ดูงานต่างประเทศ)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015 เวลา 09:38 น.
 
พิธีเปิดหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 28
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:14 น.

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 28 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ โดยมีนายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:27 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการแต่้งตั้งใหม่
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:32 น.

การปฐมนิเทศผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการแต่้งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ห้องจูปีเตอร์ 14 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:39 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย สป.มท.
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2014 เวลา 13:34 น.

สถาบันดำรงราชานุภาพได้จัดโครงการฝึกอบรม "ป้องกันและระงับอัคคีภัย สป.มท." เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2014 เวลา 13:52 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ นปส.63
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 11:14 น.

พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ การฝึกอบรบหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๖๙๙ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 63 ณ ห้องบางแสน วิทยาลัยมหาดไทย จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 14:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.63 ดูงานขอนแก่น-อุดรฯ-หนองคาย
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 10:59 น.

นปส. 63 ศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานีและหนองคาย ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 14:21 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส. 63 ศึกษาดูงานเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 10:53 น.

นปส. 63 ศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 12:12 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การส่งเสริมสุขภาพ นปส. 63
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 10:43 น.

นปส.63 เข้ารับการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักปกครองและนักบริหาร ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อําเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 11:39 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารดูงานต่างประเทศ นปส.63
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:36 น.

- หนังสือขออนุมัติฯ หน่วยงานต้นสังกัด

- หนังสือขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ

- หนังสืออนุมัติฯ สป.มท.

- กำหนดการศึกษาดูงาน

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

- รายชื่อผู้เดินทาง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:02 น.
 
นปส.63เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 14:59 น.

นักศึกษาหลักสูตรนปส.63เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือในหลักสูตร ATC ผู้นำฯ รุ่นที่ 699 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 2 - 6  มิถุนายน 2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:54 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 8

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack