วิทยาลัยมหาดไทย

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 2 guests online
Your IP: 100.28.0.143
 , 
Today: ก.ค. 20, 2024
รายงานการศึกษาหลักสูตร นปส. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 14:39 น.

 

รายงานการศึกษาหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 68

รายงานการศึกษากลุ่มดีเด่น

กลุ่ม กป. ชื่อเรื่องรายงานกลุ่ม (IS กลุ่ม) คะแนนเต็ม 100
กป. 10 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิหารแดง 
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
94
กป. 5 กลไกป้องกันและขจัดความทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 91
กป. 6 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 91

 

 

 

 

 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อเรื่องรายงานส่วนบุคคล (IS เดี่ยว) คะแนน เต็ม100
1. นายฉัตรชัย อุสาหะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่สำคัญ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.
2559 เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผน
พัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)


97
2. นางสาวนุชนาถ
ประทีปธีรานันต์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
จังหวัด ด้วยกลไกการพิจารณาบำเหน็จ
ความชอบ


96.5
3. นางกัญญ์สิริ เจริญธรรมโชค หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี

ประสิทธิผลของการสื่อสารด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์กรณีศึกษา : โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สภากาชาดไทย


95
4. นายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี

การพัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจฐานราก
มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ กรณีศึกษา
: หมู่บ้านโคกโก หมู่ที่ ๑ ตำบลมะขามล้ม
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


95
5. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
กำหนดนโยบายรัฐบาลกรณีศึกษา
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ในพื้นที่จังหวัดระยอง


95
6. นายทศพล เผื่อนอุดม

นายอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจัยความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่ : ศึกษากรณีปัญหาหมอก
ควันไฟป่าในเขตอำเภอแจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่


94
7. นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฏร์ธานี

บทบาทของนายอำเภอในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน
ประมงของอำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฏร์ธานี


93
8. นายยุทธพร พิรุณสาร

นายอำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น

บทบาทของนายอำเภอในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการ
อำเภอ ศึกษากรณีโครงการอำเภอ
คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น


92
9. แพทย์หญิงวายุพา วงศ์วิกรม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา)
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข


การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศหน่วยงานกรมการแพทย์
ในกรุงเทพมหานคร
92
10. นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
และบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑
(ภาคกลาง)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริหารงานความปลอดภัยด้านการ
ปฏิบัติงานกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ยั่งยืน
กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑
(ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

92
 


 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2018 เวลา 17:30 น.
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack